.


" -0010"


, , (-0511). , , (, , ) . ? , .

017-1.jpg

, , :

, (3- 5- ), , . "" 573. 53711 3- . 512 . . 120 000 . 120 000 , . , 53711, , 177 760 .

; ..............

: MOV #177714,R1

MOV (R1),R0 ;

CMP #333,R0B

EQ BKU

#111,R0

BEQ UKB

BR

;.......................

UKB: MOV #177714,R1

JSR ,

RTS PC

HALT

;.......................

BKU: JSR PC,ZAP ;

TSTB @#301 ;

BEQ 3

MOV #40,R1

MOV #7,R0

MB2: EMT 16 ;TO 40

SOB R1,MB2

BR BK ;

: MOV #12,R3 ;- ...

MOV #346,R2 ;

MOV #1000,R0 ;

MOV R0,R4 ; /

4: MOV (R2)+,(R0)+ ; ,

SOB R3,MB4

MOV @#266,R5 ;

ADD #24,R5 ; .

MOV #222,(R1) ;

MB5: CMP #123,(R1)

N MB5

JSR PC,PER ; ...

JMP ; ...

;/

PER: MOV #177714,R1

2: BIT (R1),#400 ;

BEQ PE2

MOVB (R4)+,R0 ;

BIS #400,RO

MOV R0,(R1) ; .

2: BIT (R1),#400 ;

BNE 2

CLR (R1) ;

SOB R5,PER ; , .

RTS PC ; ....

;/

ZAP: JSR R4,@#110346 ; R0-R4

MOV #320,R1 ;

MOV R1,@#306

MOV #177716,R3 ;

CLR @#300 ;

CLR @#302 ;

MOV @#4,-(SP)

MOV #116214,@#4 ;

MOV SP,@#310 ; SP

MOV #20,(R3) ;

MOV #1024,@#264 ;

MOV #20040,@#326 ;

MOV #1,@#04 ;

MOV #40,R5

JSR PC,@#116712 ;

MOV @#306,R1

ADD #26,R1

MOV #24,R2

JSR PC,@#117260

MOV #10,R2

M1: MOV -(R1),177754(R1)

SOB R2,M1

MOV -(R1),@#266

JSR PC,@#117154 ;

MOV #220,(R3) ;

JMP @#116212 ;, RTS PC

;/

: MOV #346,R2

MOV #24,R3

1: JSR PC,CB

MOVB R0,(R2)+

SOB R3,MC1 ;

MOV @#346,R2

MOV R2,@#264

MOV @#350,R3

MOV R3,@#266 ;

2: JSR PC,CS

MOVB R0,(R2)+

SOB R3,MC2

RTS PC

;/

CB: MOV #200,(R1) ;

CS1: BIT (R1),#400 ; !

BEQ CS1

MOV (R1),R0 ;

CLR (R1) ;

CS2: BIT (R1),#400

BNE CS2 ; !

BIC #177400,R0 ;

RTS PC ; ...

.END BK

310 .

(BUB.SAV), . . , .

. . . , . , . BUB.SAV. , <>. . , . , .. BK.SAV.

, , , , . BUB.SAV, <>. . , . , . . , 6 , . , , , 352.

, , "" N6 1992 .


: .

2004